Gobierno de Suecia

Gobierno de Suecia

Gobierno de Suecia

Gobierno de Suecia

 -
- Servicios Públicos en Línea
Gobierno de Suecia - Guía de Servicios Públicos en Línea. Directorio de información, oficinas, teléfonos e instituciones.
Gobierno de Suecia (Sweden - Sverige) - Idioma oficial: Swedish
SverigeDirekt
VirtualSweden - the Official Gateway to Sweden
Kungl. Hovstaterna - Royal Court
Riksdagen - Parliament
Regering - Government
Statsrådsberedningen (SB) - Prime Ministro's Office
Jordbruksdepartementet (Jo) - Ministerio de Agricultura
Jordbruksverket - Agricultura Administration
Fiskeriverket - Fisheries Administration
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) - Food Economics Instituto
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - Nacional Veterinary Medicine Instituto
Institutot för jordbruks- och miljöteknik (JTI) - Instituto for Agricultural y Environmental Engineering
Skogs- och jordbrukets forskningsrådet (SJFR) - Forestry y Agricultura Research Consejo
Centrala försöksdjursnämnden (CFN) - Central Laboratory Animals Board
Kulturdepartementet (Ku) - Ministerio de Culture
Radio- och TV-verket (RTV) - Radio y Television Administration
Integrationsverket - Integration Administration
Ungdomsstyrelsen - Youth Agencia
SOFI Språk- och folkminnesinstitutet - Language y Folklore Research Instituto
Statens kulturråd - Nacional Culture Consejo
Statens konstråd - Nacional Arts Consejo
Svenska språknämnden - Swedish Language Board
Granskningsnämnden för radio och TV - Inspection Board for Radio y TV
Konstnärsnämnden - Artists Board
Presstödsnämnden - Press Subsidies Board
Taltidningsnämnden - Talking Newspapers Board
Riksarkivet - Nacional Archive
Ungdomsdelegationen
Storstadsdelegationen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - Ombudsman against Ethnic Discrimination
Försvarsdepartementet (Fö) - Ministerio de Defence
Försvarsmakten - Armed Forces
Försvarets materielverk (FMV) - Defence Material Administration
Räddningsverket - Rescue Services Administration
Pliktverket - Military Service Administration
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) - Agencia for Civil Emergency Planificacion
Försvarets forskningsanstalt (FOA) - Defence Research Instituto
Näringsdepartementet (N) - Ministerio de Economia
Patent- och registreringsverket (PRV) - Patent y Registration Administration
Vägverket (VV) - Road Administration
Banverket (BV) - Railway Administration
Luftfartsverket (LFV) - Aviation Administration
Sjöfartsverket (SjöV) - Shipping Administration
Konkurrensverket - Competition Administration
Arbetsmiljöverket - Work Environment Administration
Elsäkerhetsverket - Electrical Safety Administration
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) - Industrial y Technical Desarrollo Administration
Glesbygdsverket - Rural Areas Administration
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) - Employment Agencia
Post- och telestyrelsen (PTS) - Post y Telecomunicaciones Agencia
Skogsstyrelsen - Forest Agencia
Rymdstyrelsen - Space Agencia
Statens energimyndighet - Nacional Energy Authority
Arbetslivsinstitutet - Working Life Instituto
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - Nacional Road y Transport Research Instituto
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) - Instituto Nacional for Communications Analysis
Sveriges geologiska undersökning (SGU) - Geological Survey de Sweden
Turistdelegationen - Tourist Authority
Sveriges Tekniska Attachéer
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) - Sjömansservice - Merchant Marine Culture y Leisure Consejo - Seamen's Service
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) - Communication Research Committee
Statens haverikommission (SHK) - Nacional Accident Investigation Commission
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) - Equal Opportunities Ombudsman
Utbildningsdepartementet (U) - Ministerio de Education
Skolverket - Education Administration
Högskoleverket - Higher Education Administration
Verket för högskoleservice (VHS) - Administration for Higher Education Services
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) - Instituto Nacional for Handicap Affairs en Schools
Institutot för rymdfysik (IRF) - Instituto for Space Physics
Centrala studiestödsnämnden (CSN) - Central Student Aid Board
Polarforskningssekretariatet - Polar Research Secretariat
Vetenskapsrådet - Science Consejo
Miljödepartementet (M) - Ministerio de Environment
Naturvårdsverket - Nature Protection Administration
Boverket - Building Administration
Lantmäteriet - Land Survey
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) - Meteorological y Hydrological Instituto de Sweden
Statens geotekniska institut (SGI) - Nacional Geotechnical Instituto
Statens strålskyddsinstitut (SSI) - Nacional Radiation Protection Instituto
Kemikalieinspektionen - Chemicals Inspectorate
Statens kärnkraftinspektion (SKI) - Nacional Nuclear Power Inspectorate
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) - Research Consejo for Environment, Agricultural Sciences y Spatial Planificacion
Finansdepartementet (Fi) - Ministerio de Finance
Riksskatteverket (RSV) - Nacional Tax Administration
Tullverket - Customs Administration
Ekonomistyrningsverket (ESV) - Financial Management Administration
Konsumentverket - Consumer Administration
Statens fastighetsverk (SFV) - Nacional Property Administration
Fortifikationsverket (FORTV)
Riksrevisionsverket (RRV) - Nacional Audit Administration
Länsstyrelsen - Counties Agencia
Riksgäldskontoret - Nacional Debt Office
Konjunkturinstitutet (KI) - Economic Research Instituto
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) - Board for Public Procurement
Finansinspektionen - Finanzas Inspectorate
Lotteriinspektionen - Lottery Inspectorate
Utrikesdepartementet (UD) - Ministerio de Relaciones Exteriores
Migrationsverket - Migration Administration
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) - Agencia for International Desarrollo Cooperation
Utrikespolitiska institutet (UI) - Foreign Policy Instituto
Delegationen för utländska investeringar i Sverige - Invest en Sweden Agencia
Utlänningsnämnden - Aliens Appeals Board
Exportkreditnämnden (EKN) - Export Credit Board
Kommerskollegium - Board de Trade
Exportrådet - Export Consejo
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - Inspectorate for Strategic Products
Justitiedepartementet (Ju) - Ministerio de Justice
Domstolsverket (DV) - Court Administration
Statens pensionsverk (SPV) - Nacional Pensions Administration
Rättsmedicinalverket (RMV) - Forensic Medicine Administration
Rikspolisstyrelsen (RPS) - Nacional Police Agencia
Statistiska centralbyrån (SCB) - Central Bureau de Estadisticas
Statskontoret - Oficina de Public Management
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Crime Prevention Consejo
Datainspektionen (DI) - Data Inspectorate
Socialdepartementet (S) - Ministerio de Social Affairs
Socialstyrelsen - Social Welfare Agencia
Riksförsäkringsverket - Nacional Insurance Administration
Läkemedelsverket - Medical Products Administration
Statens folkhälsoinstitut (FHI) - Nacional Salud Publica Instituto
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) - Instituto Nacional for Special Educational Support
Hjälpmedelsinstitutet (HI) - Handicap Instituto
Smittskyddsinstitutet (SMI) - Infectious Disease Protection Instituto
Institutot för psykosocial medicin (IPM) - Instituto for Psychosocial Medicine
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) - Research Consejo for Working Life y Social Science
Barnombudsmannen (BO) - Children's Ombudsman
Handikappombudsmannen (HO) - Disability Ombudsman
Förvaltningsavdelningen - Department de Administration
Försäkringskassan
Sveriges Riksbank - Nacional Bank de Sweden
Sveriges Radio (SR) - Radio de Sweden
Sveriges Television (SVT) - Television de Sweden
Government:
Stockholms läns landsting - County Consejo de Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län - County Administration de Stockholm
Landstinget i Uppsala län - County Consejo de Uppsala
Länsstyrelsen i Uppsala län - County Administration de Uppsala
Landstinget Sörmland - County Consejo de Sörmland
Länsstyrelsen i Södermanlands län - County Administration de Södermanland
Landstinget i Östergötland - County Consejo de Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötlands län - County Administration de Östergötland
Landstinget i Jönköpings län - County Consejo de Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län - County Administration de Jönköping
Landstinget Kronoberg - County Consejo de Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län - County Administration de Kronoberg
Landstinget i Kalmar län - County Consejo de Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län - County Administration de Kalmar
Länsstyrelsen i Gotlands län - County Administration de Gotland
Landstinget Blekinge - County Consejo de Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge län - County Administration de Blekinge
Region Skåne - Region de Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län - County Administration de Scania
Landstinget Halland - County Consejo de Halland
Länsstyrelsen i Hallands län - County Administration de Halland
Västra Götalandsregionen - Region de Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götalands län - County Administration de Västra Götaland
Landstinget i Värmland - County Consejo de Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län - County Administration de Värmland
Örebro läns landsting - County Consejo de Örebro
Länsstyrelsen i Örebro län - County Administration de Örebro
Landstinget i Västmanland - County Consejo de Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län - County Administration de Västmanland
Landstinget Dalarna - County Consejo de Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarnas län - County Administration de Dalarna
Landstinget Gävleborg - County Consejo de Gävleborg
Länsstyrelsen i Gävleborgs län - County Administration de Gävleborg
Landstinget Västernorrland - County Consejo de Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands län - County Administration de Västernorrland
Jämtlands läns landsting - County Consejo de Jämtland
Länsstyrelsen i Jämtlands län - County Administration de Jämtland
Västerbottens läns landsting - County Consejo de Västerbotten
Länsstyrelsen i Västerbottens län - County Administration de Västerbotten
Norrbottens läns landsting - County Consejo de Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbottens län - County Administration de Norrbotten
Sametinget - Saami Parliament
Municipalidades
Ale Kommun - Municipalidad de Ale
Alvesta Kommun - Municipalidad de Alvesta
Aneby Kommun - Municipalidad de Aneby
Arboga Kommun - Municipalidad de Arboga
Arjeplogs Kommun - Municipalidad de Arjeplog
Arvika Kommun - Municipalidad de Arvika
Askersunds Kommun - Municipalidad de Askersund
Avesta Kommun - Municipalidad de Avesta
Bengtsfors Kommun - Municipalidad de Bengtsfors
Bergs Kommun - Municipalidad de Berg
Bjurholms Kommun - Municipalidad de Bjurholm
Bjuvs Kommun - Municipalidad de Bjuv
Bodens Kommun - Municipalidad de Boden
Bollebygds Kommun - Municipalidad de Bollebygd
Bollnäs Kommun - Municipalidad de Bollnäs
Borås Kommun - Municipalidad de Borås
Borgholm Kommun - Municipalidad de Borgholm
Boxholms Kommun - Municipalidad de Boxholm
Bräcke Kommun - Municipalidad de Bräcke
Bromölla Kommun - Municipalidad de Bromölla
Burlövs Kommun - Municipalidad de Burlöv
Dals-Eds Kommun - Municipalidad de Dals-Ed
Danderyds Kommun - Municipalidad de Danderyd
Degerfors Kommun - Municipalidad de Degerfors
Dorotea Kommun - Municipalidad de Dorotea
Eda Kommun - Municipalidad de Eda
Ekerö Kommun - Municipalidad de Ekerö
Eksjö Kommun - Municipalidad de Eksjö
Emmaboda Kommun - Municipalidad de Emmaboda
Enköpings Kommun - Municipalidad de Enköping
Eskilstuna Kommun - Municipalidad de Eskilstuna
Eslövs Kommun - Municipalidad de Eslöv
Essunga Kommun - Municipalidad de Essunga
Fagersta Kommun - Municipalidad de Fagersta
Falkenbergs Kommun - Municipalidad de Falkenberg
Falköpings Kommun - Municipalidad de Falköping
Falu Kommun - Municipalidad de Falun
Färgelanda Kommun - Municipalidad de Färgelanda
Filipstads Kommun - Municipalidad de Filipstad
Finspångs Kommun - Municipalidad de Finspång
Flens Kommun - Municipalidad de Flen
Forshaga Kommun - Municipalidad de Forshaga
Gagnefs Kommun - Municipalidad de Gagnef
Gällivare Kommun - Municipalidad de Gällivare
Gävle Kommun - Municipalidad de Gävle
Gislaveds Kommun - Municipalidad de Gislaved
Gnesta Kommun - Municipalidad de Gnesta
Gnosjö Kommun - Municipalidad de Gnosjö
Göteborgs Stad - City de Göteborg
Götene Kommun - Municipalidad de Götene
Gotlands Kommun - Municipalidad de Gotland
Grästorps Kommun - Municipalidad de Grästorp
Grums Kommun - Municipalidad de Grums
Gullspångs Kommun - Municipalidad de Gullspång
Habo Kommun - Municipalidad de Habo
Håbo Kommun - Municipalidad de Håbo
Hällefors Kommun - Municipalidad de Hällefors
Hallsbergs Kommun - Municipalidad de Hallsberg
Hallstahammars Kommun - Municipalidad de Hallstahammar
Halmstads Kommun - Municipalidad de Halmstad
Haparanda Kommun - Municipalidad de Haparanda
Härnösands Kommun - Municipalidad de Härnösand
Härryda Kommun - Municipalidad de Härryda
Hässleholms Kommun - Municipalidad de Hässleholm
Hedemora Kommun - Municipalidad de Hedemora
Helsingborgs Stad - City de Helsingborg
Herrljunga Kommun - Municipalidad de Herrljunga
Hjo Kommun - Municipalidad de Hjo
Hofors Kommun - Municipalidad de Hofors
Höganäs Kommun - Municipalidad de Höganäs
Högsby Kommun - Municipalidad de Högsby
Höörs Kommun - Municipalidad de Höör
Hörby Kommun - Municipalidad de Hörby
Huddinge Kommun - Municipalidad de Huddinge
Hudiksvalls Kommun - Municipalidad de Hudiksvall
Hultsfreds Kommun - Municipalidad de Hultsfred
Hylte Kommun - Municipalidad de Hylte
Jokkmokks Kommun - Municipalidad de Jokkmokk
Jönköpings Kommun - Municipalidad de Jönköping
Kalix Kommun - Municipalidad de Kalix
Kalmar Kommun - Municipalidad de Kalmar
Karlsborgs Kommun - Municipalidad de Karlsborg
Karlshamns Kommun - Municipalidad de Karlshamn
Karlskoga Kommun - Municipalidad de Karlskoga
Karlskrona Kommun - Municipalidad de Karlskrona
Karlstads Kommun - Municipalidad de Karlstad
Katrineholms Kommun - Municipalidad de Katrineholm
Kävlinge Kommun - Municipalidad de Kävlinge
Kils Kommun - Municipalidad de Kil
Kinda Kommun - Municipalidad de Kinda
Kiruna Kommun - Municipalidad de Kiruna
Klippan Kommun - Municipalidad de Klippan
Köpings Kommun - Municipalidad de Köping
Kramfors Kommun - Municipalidad de Kramfors
Kristianstads Kommun - Municipalidad de Kristianstad
Krokoms Kommun - Municipalidad de Krokom
Kumla Kommun - Municipalidad de Kumla
Kungsbacka Kommun - Municipalidad de Kungsbacka
Kungsörs Kommun - Municipalidad de Kungsör
Kungälvs Kommun - Municipalidad de Kungälv
Laholms Kommun - Municipalidad de Laholm
Landskrona Kommun - Municipalidad de Landskrona
Laxå Kommun - Municipalidad de Laxå
Lekebergs Kommun - Municipalidad de Lekeberg
Leksands Kommun - Municipalidad de Leksand
Lerums Kommun - Municipalidad de Lerum
Lessebo Kommun - Municipalidad de Lessebo
Lidingö Kommun - Municipalidad de Lidingö
Lidköpings Kommun - Municipalidad de Lidköping
Lilla Edets Kommun - Municipalidad de Lilla Edet
Lindesbergs Kommun - Municipalidad de Lindesberg
Linköpings Kommun - Municipalidad de Linköping
Ljusnarsbergs Kommun - Municipalidad de Ljusnarsberg
Ljungby Kommun - Municipalidad de Ljungby
Ljusdals Kommun - Municipalidad de Ljusdal
Lomma Kommun - Municipalidad de Lomma
Ludvika Kommun - Municipalidad de Ludvika
Luleå Kommun - Municipalidad de Luleå
Lunds Kommun - Municipalidad de Lund
Lysekils Kommun - Municipalidad de Lysekil
Malå Kommun - Municipalidad de Malå
Malmö Stad - City de Malmö
Malungs Kommun - Municipalidad de Malung
Mariestads Kommun - Municipalidad de Mariestad
Marks Kommun - Municipalidad de Mark
Markaryds Kommun - Municipalidad de Markaryd
Melleruds Kommun - Municipalidad de Mellerud
Mjölby Kommun - Municipalidad de Mjölby
Mölndals Kommun - Municipalidad de Mölndal
Mönsterås Kommun - Municipalidad de Mönsterås
Mora Kommun - Municipalidad de Mora
Motala Kommun - Municipalidad de Motala
Mullsjö Kommun - Municipalidad de Mullsjö
Munkedals Kommun - Municipalidad de Munkedal
Nacka Kommun - Municipalidad de Nacka
Nässjö Kommun - Municipalidad de Nässjö
Nora Kommun - Municipalidad de Nora
Norbergs Kommun - Municipalidad de Norberg
Nordanstigs Kommun - Municipalidad de Nordanstig
Nordmalings Kommun - Municipalidad de Nordmaling
Norrköpings Kommun - Municipalidad de Norrköping
Norrtälje Kommun - Municipalidad de Norrtälje
Norsjö Kommun - Municipalidad de Norsjö
Nybro Kommun - Municipalidad de Nybro
Nyköpings Kommun - Municipalidad de Nyköping
Nykvarns Kommun - Municipalidad de Nykvarn
Nynäshamns Kommun - Municipalidad de Nynäshamn
Örebro Kommun - Municipalidad de Örebro
Orust Kommun - Municipalidad de Orust
Osby Kommun - Municipalidad de Osby
Österåkers Kommun - Municipalidad de Österåker
Piteå Kommun - Municipalidad de Piteå
Rättviks Kommun - Municipalidad de Rättvik
Ronneby Kommun - Municipalidad de Ronneby
Södertälje Kommun - Municipalidad de Södertälje
Solna Stad - City de Solna
Staffanstorps Kommun - Municipalidad de Staffanstorp
Stockholms Stad - City de Stockholm
Storfors Kommun - Municipalidad de Storfors
Tjörns Kommun - Municipalidad de Tjörn
Torsby Kommun - Municipalidad de Torsby
Tranemo Kommun - Municipalidad de Tranemo
Trelleborgs Kommun - Municipalidad de Trelleborg
Uppsala Kommun - Municipalidad de Uppsala
Vadstena Kommun - Municipalidad de Vadstena
Valdemarsviks Kommun - Municipalidad de Valdemarsvik
Vänersborgs Kommun - Municipalidad de Vänersborg
Västerås Stad - City de Västerås
Västerviks Kommun - Municipalidad de Västervik
Vaxholms Stad - City de Vaxholm
Embajadas y Consulados
Embajada de Sweden en Canberra, Australia
Embajada de Sweden en Dhaka, Bangladesh
Embajada de Sweden en Brussels, Belgium
Embajada de Sweden en Ottawa, Canada
Consulado General de Sweden en Shanghai, China (People's Republic)
Embajada de Sweden en Copenhagen, Denmark
Swedish Travel & Turismo Consejo en Copenhagen, Denmark
Embajada de Sweden en Helsinki, Finland
Embajada de Sweden en Paris, France
Embajada de Sweden en Berlin, Germany
Consulado General de Sweden en Hamburg, Germany
Swedish Travel & Turismo Consejo en Hamburg, Germany
Embajada de Sweden en London, Great Britain y Northern Ireland
Consulado General de Sweden en Hong Kong
Embajada de Sweden en New Delhi, India
Embajada de Sweden en Jakarta, Indonesia
Embajada de Sweden en Dublin, Ireland
Consulado General de Sweden en Jerusalem, Israel
Embajada de Sweden en Tel Aviv, Israel
Swedish Travel & Turismo Consejo en Milan, Italy
Embajada de Sweden en Tokyo, Japan
Embajada de Sweden en Amman, Jordan
Embajada de Sweden en Seoul, Korea (Republic)
Embajada de Sweden en Riga, Latvia
Embajada de Sweden en Luxembourg, Luxembourg
Embajada de Sweden en Mexico City, Mexico
Embajada de Sweden en Oslo, Norway
Embajada de Sweden en Manila, Philippines
Embajada de Sweden en Warsaw, Poland
Embajada de Sweden en Lisbon, Portugal
Embajada de Sweden en Bucharest, Romania
Embajada de Sweden en Moscow, Russian Federation
Consulado General de Sweden en St. Petersburg, Russian Federation
Embajada de Sweden en Riyadh, Saudi Arabia
Embajada de Sweden en Singapore
Embajada de Sweden en Madrid, Spain
Embajada de Sweden en Dar es Salaam, Tanzania
Embajada de Sweden en Bangkok, Thailand
Consulado General de Sweden en Istanbul, Turkey
Consulado General de Sweden en Los Angeles, Estados Unidos de América
Consulado General de Sweden en New York, Estados Unidos de América
Swedish Travel & Turismo Consejo en New York, Estados Unidos de América
Embajada de Sweden en Washington, Estados Unidos de América
Embajada de Sweden to the Holy See
Embajada de Sweden en Hanoi, Vietnam
Embajada de Sweden en Lusaka, Zambia
Permanente Mision de Sweden para las Naciones Unidas en New York
Partidos Políticos
Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) - Socialdemocratic Workers' Party
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) - Socialdemocratic Youth Alliance de Sweden
Socialdemokraterna i Göteborg
Socialdemocraterna i Huddinge
Socialdemokraterna i Kalmar län
Socialdemokraterna i Karlstad
Socialdemokraterna i Kristianstad
Socialdemokraterna i Kungsbacka
Socialdemokraterna i Lekeberg
Socialdemokarterna i Lidköping
Socialdemokraterna i Mariestad
Socialdemokraterna i Nybro
Socialdemokraterna i Örebro län
Socialdemokraterna i Skaraborg
Socialdemokraterna i Skövde
Socialdemokraterna i Umeå
Socialdemokraterna i Uppsala län
MUF Moderata Ungdomsförbundet - Moderate Youth Alliance
Moderat SE Moderata Samlingspartiet - Moderate Rally Party - Moderaterna i Folkare, Gävleborg, Göteborg, Halland, Kalmar län, Karlskoga, Lerums kommun, Malmö, Norra Älvsborg, Örebro län, Östergötland, Ronneby, Uppsala, Växjö, norra och östra Skåne södra och västra Skåne
Moderaterna i Stockholms stad och län
CUF Centerns Ungdomsförbund - Centre Youth Alliance
Centerpartiet - Centre Party - Dalarna, Halland, Helsingborg, Kalmar län, Linköping, Olofström, Örebro län, Östhammar, Skåne, Södermanland, Stockholm, Tyresö, Uppsala län
LUF Liberala Ungdomsförbundet - Liberal Youth Alliance
Folkpartiet Liberalerna - Liberal People's Party - Åmål, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Helsingborg, Katrineholm, Kiruna, Lund, Nora, Nyköping, Örebro län, Oxelösund, Skåne, Sörmland, Trosa, Uppsala, Värmland, Vingåker
Ung Vänster - Young Left
Vänsterpartiet - Left Party
Vänsterpartiet i Kiruna
Vänsterpartiet i Mariestad
Vänsterpartiet i Pajala
Vänsterpartiet i Uppsala län
Miljöpartiet de Gröna - Environmental Party The Greens
Grön Ungdom - Green Youth
Miljöpartiet de Gröna i Borås
Miljöpartiet de Gröna i Eskilstuna
Miljöpartiet de Gröna i Fagersta
Miljöpartiet de Gröna i Gagnef - MP
Miljöpartiet de Gröna i Göteborg
Miljöpartiet de Gröna i Halland
Miljöpartiet de Gröna i Helsingborg
Miljöpartiet de Gröna i Karlskoga
Miljöpartiet de Gröna i Kiruna
Miljöpartiet de Gröna i Kristianstad
Miljöpartiet de Gröna i Luleå
Miljöpartiet de Gröna i Malmö
Miljöpartiet de Gröna i Motala
Miljöpartiet de Gröna i Norrköping
Miljöpartiet de Gröna i Örnsköldsvik
Miljöpartiet de Gröna i Södertälje
Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
Miljöpartiet de Gröna i Trollhättan
Miljöpartiet de Gröna i Värmland
Miljöpartiet de Gröna i Västerås
Miljöpartiet de Gröna i Västerbotten
Kristdemokraterna - Christian Democrats
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) - Christiandemocratic Youth Alliance
Kristdemokraterna i Göteborg
Kristdemokraterna i Laxå
Ny Demokrati - New Democracy
Ny Demokrati i Haninge
Sverigedemokraterna (SD) - Sweden Democrats
Sverigedemokraternas Ungdomsförbund (SDU) - Sweden Democrats' Youth Alliance
SD Göteborg
SD Helsingborg
SD Mölndal
SD Sölvesborg
SD Uppsala
Konservativa Partiet (KP) - Conservative Party
Socialistiska Partiet (SP) - Socialist Party
Ungsocialisterna (US) - Young Socialists
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) - Communist Party de Sweden
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) - Communist Youth Alliance de Sweden
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) - Socialist Justice Party
Rättvisepartiet Socialisterna i Kiruna (RS)
Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r)) - Communist Party Marxist-Leninists (revolutionaries)
KPML(r) Örnsköldsvik
Centrum Demokraterna (CD) - Centre Democrats
Allianspartiet - Alliance Party
Ny Framtid - New Future
Ny Solidaritet - New Solidarity
Vikingapartiet - Viking Party
Stockholmspartiet
Sjöbopartiet
Botkyrkapartiet
EnköpingsPartiet (EkP)
Lidingöpartiet
Staffanstorpspartiet (Sp)
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Framstegspartiet i Åstorp
Akademikerpartiet i Linköping
Bopartiet i Ludvika
Otras organizaciones
Swedish Standards Instituto (SIS)
Svenska institutet (SI) - Swedish Instituto
Stockholms internationella fredsforskninginstitut - Stockholm International Peace Research Instituto (SIPRI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) - Testing y Research Instituto de Sweden
Sveriges Rese- och Turistråd - Travel y Turismo Consejo de Sweden
Landstingsförbundet - Association de County Consejos
Svenska Kommunförbundet - Swedish Association de Municipalities
Sweden Teléfonos - Busquedas de Teléfonos por Nombre y Apellidos. Directorio de páginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno de Suecia (Sweden) - Lista de consultas y trámites públicos.
Suecia Información general del país y datos actualizados
Teléfonos en Suecia Buscar un teléfono celular en las compañias telefónicas. SE Guía de páginas blancas y páginas amarillas. Lista por ciudad, nombre, número, empresa. Sitios y servicios de internet. 46 es el código para llamadas por teléfono, whatsapp y mensajes de texto. SWE
Suecia : Blekinge Lan, Gavleborgs Lan, Gotlands Lan, Hallands Lan, Jamtlands Lan, Jonkopings Lan, Kalmar Lan, Dalarnas Lan, Kronobergs Lan, Norrbottens Lan, Orebro Lan, Ostergotlands Lan, Sodermanlands Lan, Uppsala Lan, Varmlands Lan, Vasterbottens Lan, Vasternorrlands Lan, Vastmanlands Lan, Stockholms Lan, Skane Lan, Vastra Gotaland
Registro Nacional Suecia - Consultar datos en los registros públicos de Suecia. Buscar sitios web.
Personas en Suecia - Buscar Personas de Suecia. Buscar Documentos de Identificación. Nombre y Apellidos. Cedula, DNI
Registro Civil de Suecia - Trámite de Certificados y Formularios. Acta o Partida de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Certificado de Estado Civil. Buscar en Registros Civiles.
Empresas en Suecia - Buscar Empresas de Suecia. Consulta y Trámites de Registro. Negocios y Compañías. Marcas
Propiedades en Suecia - Buscar Propiedades de Suecia. - Buscar Casas, Departamentos, Fincas. Buscar una Propiedad - Registro de Bienes Inmuebles. Bienes Raices. Inmobiliarias
Teléfonos en Suecia Buscar teléfonos y celulares en la guía telefónica. - Buscar de Telefonos de Suecia - Busca Numeros de Telefono
Vehículos en Suecia - Buscar un vehículo en Suecia. Placa. Licencias de Conducir. Multas e Infracciones. Permiso de Circulación. Patentes. Tasación - Buscar Placa, Licencia, Vehiculo, Auto, Moto, Automotor - Multas e Infracciones de tránsito. Registro de Bienes - Autos, Motos y Vehiculos en Suecia
Registro Público en Suecia Buscar datos en registros y bases de datos públicas en Suecia
Buscar Suecia :
Buscar
Suecia
Directorio
Suecia Para consultar información adicional y buscar más detalles
Dónde Votar en Suecia Consultar Donde Voto en Suecia. Padron Electoral. Encuentra el lugar de votación.
Elección en Suecia - Elecciones en Suecia Datos y Resultados Electorales. Lista de Candidatos y Partidos Políticos. Informacion de las Votaciones. Registro de Votantes Habilitados
Buró de Crédito Suecia Reportes Crediticios en Suecia. Datos de personas y empresas. Información sobre el pagos de sus préstamos en bancos, comercios y financieras. Consultar el Historial y Score Crediticio. Estudios de Crédito. Lista de empresas con servicios en línea para análisis de créditos personales, investigación de mercados y cobros.
Gobierno de Suecia - Lista de Instituciones del Gobierno en Suecia. Consultas Públicas, Trámites y Formularios Digitales - Ministerios, Municipalidades. Sitio Web. Embajadas y Consulados. - Trámites y Formularios - Leyes y Decretos. Constitucion
Mapas de Suecia - Mapa de Suecia. Direcciones, Calle, Avenidas. Satelite. Transito. Referencias. Localizacion. Localizar
Suecia Seguros Aseguradoras, Empresas, Seguro de Vida, Automovil, Viajes, Pensiones
Suecia Noticias - Lista de medios de comunicación en Suecia, internet, tv, radio, periodicos. Fotos, videos en Redes Sociales. Ultimas Noticias de Eventos
Cómo encuentro datos de personas en Suecia ? Buscar información personal en las redes sociales y los registros públicos de personas en cada país y ciudad.
Suecia - Consulta la lista de sitios y empresas que ofrecen servicios de información y datos públicos.
Reporte de Crédito Suecia - Estudios de Créditos y Préstamos. Historial, Analisis, Riesgo y Score Crediticio
Registro Nacional Suecia - Consulta los registros publicos en Suecia
Crédito y Estudios en Suecia - Como encontrar mi Crédito para estudiar en Suecia? Becas y Universidades en Suecia
Buro de Crédito en Suecia - Como encuentro mis datos de Crédito y Préstamos en Suecia? Buscar en la lista Suecia de las empresas que ofrecen servicios de analisis de creditos personales y cobros
Padrón Electoral en Suecia
Suecia - Buscar en Redes Sociales : Facebook / Google / YouTube / Twitter / LinkedIn / Instagram
Gobierno de Suecia - Dónde encuentro datos e información de servicios públicos en línea. Formularios, trámites y consultas en instituciones públicas.
Gobierno Suecia - Ultimas noticias y novedades nacionales e internacionales.
Suecia Gobierno. Presidentes y Ministros - Elecciones y Partidos Políticos.
Leyes de Suecia Legislación, Decretos, Reglamentos.
Constitución de Suecia
Gobierno Suecia 2023
El Gobierno de Suecia propone endurecer las leyes antiterroristas ... Europa Press
OTAN.- El Gobierno de Suecia presenta un proyecto de ley sobre su ... Notimérica
Cómo un pequeño pueblo sueco se está convirtiendo en la punta de lanza del acero verde en Europa BBC News Mundo
Colombia participará en el 66º periodo de sesiones de la Comisión ... Cancillería