Latvia

Latvia

Latvia - Guia de Servicios Publicos en Internet
Gobierno de Latvia
Latvia - Latvija
Lenguaje oficial: Latvian
Instituciones Nacionales
Latvijas Valsts Prezidenta Kanceleja - State Chancellery de the President de Latvia
Saeima - Parliament
Ministru Kabinets - Cabinet de Ministros
Zemkopibas Ministrija - Ministerio de Agricultura
Kultûras Ministrija - Ministerio de Culture
Aizsardzibas Ministrija - Ministerio de Defence
Ekonomikas Ministrija - Ministerio de Economia
Centrala Statistikas Parvalde - Central Statistical Bureau
Latvijas Nacionalais Akreditacijas Birojs (LATAK) - Latvian Nacional Accreditation Office
Latvijas Nacionalais Metrolooijas Centrs - Latvian Nacional Metrology Centre
Latvijas Attistibas Agentura (LAA) - Latvian Desarrollo Agencia
Latvijas Privatizacijas Agentura (LPA) - Latvian Privatization Agencia
Sabiedrisko Pakalpojumu Regulesanas Komisija (SPRK) - Public Utilities Regulation Commission
Centrala Dzîvojamo Maju Privatizacijas Komisija (CDzMPK) - Housing Privatization Central Commission
Izglitibas un Zinatnes Ministrija - Ministerio de Education y Science
Latvijas Sporta Parvalde - Latvian Sports Department
Vides Aizsardzibas un Regionalas Attistibas Ministrija - Ministerio de Environmental Protection y Regional Desarrollo
Latvijas Hidrometeorologijas Parvalde (HMP) - Latvian Hydrometeorological Agencia
Valsts Geologijas Dienests (VGD) - Latvian Geological Service
Latvian Tourist Board
Finansu Ministrija - Ministerio de Finance
Valsts Ienemumu Dienests - State Revenue Service
Valsts Kase - State Treasury
Apdrosinasanas Uzraudzibas Inspekcija (AUI) - Insurance Supervision Inspectorate
Vertspapiru Tirgus Komisija (VTK) - Securities Market Commission
Ârlietu Ministrija - Ministerio de Relaciones Exteriores
Iekslietu Ministrija - Ministerio de Interior Affairs
Policijas Departaments (PD) - Police Department
Ugunsdzcsîbas un Glabsanas Dienesta Departaments (UGDD) - Firefighting y Rescue Service Department
Pilsonibas un Imigracijas Departaments (PID) - Citizenship y Immigration Department
Ceïu Satiksmes Drosîbas Direkcija - Road Traffic Safety Directorate
Tieslietu Ministrija - Ministerio de Justice
Naturalizacijas Parvalde - Naturalization Board
Labklajibas Ministrija - Ministerio de Welfare
Zaiu Cenu Agentura
Valsts Farmacijas Inspekcija (VFI)
Satiksmes Ministrija - Ministerio de Transport
Valsts Informacijas Tikla Agentura (VITA)
Valsts Elektrosakaru Inspekcija - State Telecommunication Inspectorate
Eiropas Integracijas Birojs (EIB) - European Integration Bureau
Uzòçmumu Reìistrs (UR) - Registry de Enterprises
Latvijas Banka - Bank de Latvia
Valsts Kontrole - State Control
Government:
Jekabpils Region Consejo
Municipalidades
Jurmala City Consejo
Embajadas y Consulados
Consulado de Latvia en Vitebsk, Belarus
Embajada de Latvia en Ottawa, Canada
Embajada de Latvia en Prague, Czech Republic
Embajada de Latvia en Berlin, Germany
Embajada de Latvia en Vilnius, Lithuania
Embajada de Latvia en Oslo, Norway
Embajada de Latvia en Stockholm, Sweden
Embajada de Latvia en Washington, Estados Unidos de America
Partidos Politicos
Tautas Partija (TP) - People's Party
Savienîba "Latvijas cels" (LC) - Alliance "Latvia's Way"
Apvieniba "Tevzemei un Brivibai" / LNNK - Sitio -
Latvijas Socialdemokratiska Stradnieku Partija (LSDSP) - Latvian Socialdemocratic Labour Party
Latvijas Zemnieku Savienîba (LZS) - Latvian Farmers Union
Otras organizaciones
Union de Local y Regional Gobierno de Latvia
Gobierno - Informacion General del pais -
Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Mapas Videos Referencias
Seguros Aseguradoras Nacionales
Codigos y numeros de telefono
Latvia 2018